మీరు చేస్తున్నప్రయత్నములు అన్ని విఫలమగుట,కార్యములందు ఆలస్యమ,అనుకోని చిక్కులు,వివాహ ప్రయత్నములు ముందుకు సాగకవివాహముఆలస్యము,ఉద్యొగ,వృత్తి వ్యాపారాలలసమస్యలకుజ్యోతిష్యపరమైన పరిష్కార మార్గ ములకై, పుట్టినతేదీ, పుట్టిన నెల, పుట్టిన సంవత్సరము, పుట్టిన సమయము, పుట్టిన స్థలము మొదలైన వివరములతో సంప్రదించండి.9866193557
Counter

Chinta Gopi Sarma is one of the best Astrologer's of India.He often called as Divagna.He is a great Siddanthi from Andhra Pradesh.

He will do Grahadosha Homas, Shanthi Yagas and Vasthu Planes for the people.

You Can cantact him at


gopisarma557@gmail.com

Phone No: 9866193557 , 9989088557

Land Line: 08852- 243557

He is a very famous personality in doing BHUVANESWARI DEVI PUJAS.
శ్రావణ మాసం
శ్రావణ మాసం
29-07-2014--శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతం
01-08-2014--గరుడ పంచమి , వర్షా బావం
02-08-2014-- భానుసప్తమి
05-08-2014--శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతం
07-08-2014--గురుఏకాదశి
08-08-2014--వరలక్ష్మి వ్రతం , వర్షా బావం
10-08-2014---శ్రావణ పూర్ణిమ, జంధ్యాల పూర్ణిమ, గురు మూఢమీ పూర్తి , రాఖీ పండుగ
13-08-2014--సంకట చతుర్ధి, వరదలు,ప్రమాదములు
15-0
...Read more
శ్రీ భువనేశ్వరీ పీఠం
భువనేశ్వరీ పరమమైనది, శాంతిమయమైనది. కాళి, తార, సుందరీల ప్రకాశమునకు భువనేశ్వరి తెరవంటిది. దశమహావిద్యలు, వామ, కౌళ సంప్రదాయములకు చెందినది.
పరమదేవతా అనుగ్రహము పరిపూర్ణంగా పొందాలనుకుంటే సాంప్రదాయ పరంపరాగతంగా వస్తున్న ఆ దేవి యంత్ర, మంత్ర, తంత్ర, పూజా కల
...Read more
Copyright © 2011 poojalu.in, All Rights Reserved.